§1
Płatności

Uczestnikami zajęć i kursów, mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i regulaminem płatności. Stowarzyszenie Promocji Sportu i Aktywności Ruchowej w ramach, którego prowadzona jest Szkoła Akrobatyki Sportowej SportStal (pisane później w skrócie: SPSiAR (SportStal)) zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie w widocznych miejscach w SPSiAR (SportStal)oraz na stronie internetowej https://sportstal.pl

Oferta zajęć w Szkole Akrobatyki Sportowej SportStal w Stalowej Woli (dzieci i młodzież 5-17 lat):

  1. Akrobatyka Sportowa dla dzieci (5-7 lat) – ACRO KIDS, poziom podstawowy: karnet 4 godziny w miesiącu
  2. Akrobatyka Sportowa dla dzieci – ACRO TEAM, poziom podstawowy, średniozaawansowany – karnet 8 godzin w miesiącu
  3. Akrobatyka Sportowa dla dzieci – ACRO TEAM, poziom zaawansowany: karnet 8 godzin w miesiącu, karnet 16 godzin w miesiącu.

Istnieje kilka form płatności za zajęcia i każdy uczestnik zajęć ma możliwość najdogodniejszej dla siebie formy płatności: opłaty można dokonać gotówką lub przelewem.

§2
Nieobecność na zajęciach

Karnet ważny jest jeden miesiąc od daty zakupu. Niewykorzystane zajęcia można odrobić w przeciągu dwóch miesięcy na innych zajęciach po wcześniejszym ustaleniu.

§3
Bezpieczeństwo

SPSiAR (SportStal)) nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy SPSiAR (SportStal).
Za mienie uczestników zajęć SPSiAR (SportStal) nie ponosi odpowiedzialności.
Zabrania się przebywania na sali sportowej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
Uczestnik zajęć nie może sam wykonywać figur bez asekuracji Instruktora, chyba że instruktor potwierdzi że uczestnik zajęć może daną figurę wykonać.
Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. SPSiAR (SportStal) nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
Osoby przebywające na terenie obiektów sportowych zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia i innych uczestników zajęć.
Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku.
Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

§4
Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora SPSiAR (SportStal) ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
W sytuacjach losowych SPSiAR (SportStal) ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.
Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody SPSiAR (SportStal), wszystkich uczestników i instruktora.

§5
Sprawy ogólne

Uczestnik zajęć prowadzonych w SPSiAR (SportStal) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby reklamy, promocji Szkoły, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, imprez okolicznościowych organizowanych przez SPSiAR (SportStal).
Uczestnik zajęć SPSiAR (SportStal) wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych dla potrzeb SPSiAR (SportStal) w Stalowej Woli (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).